99 משפטים קצרים באנגלית

אם כבר לשנן מילים חדשות, מה יכול להיות טוב יותר מללמוד משפטים שלמים מוכנים? לפניכם 99 משפטים קצרים באנגלית, שמתאימים למגוון של סיטואציות וליום-יום – בחיי המשפחה, בזוגיות, בלימודים, בעבודה ועם החברים.

 
 
משפטים קצרים באנגלית

התרגום לאנגלית
המשפט בעברית
I do not understand.
אני לא מבין
How was your weekend?
איך היה סוף השבוע שלך?
Bring the attendance register.
תביא את פנקס הנוכחות.
He had climbed many mountains when he was a boy.
הוא טיפס על הרים רבים כשהיה ילד.
I’d like to see the North Pole, but I will never go where it is that cold!
הייתי רוצה לראות את הקוטב הצפוני, אבל לעולם לא אלך למקום כל כך קר!
Where is your office?
איפה המשרד שלך?
Hurry up! Otherwise, you will miss the train.
תמהר! אחרת, תפספס את הרכבת שלך.
She is not my best friend.
היא לא החברה הכי טובה שלי.
Some people won’t eat spicy foods.
חלק מהאנשים לא יאכלו מאכלים חריפים.
Good day to you, Sir!
יום טוב לך, אדוני!
He is still not well.
הוא עדיין לא בריא.
Whatever he says is not true.
כל מה שהוא אומר לא אמת.
Please write down this address.
אנא כתוב את הכתובת הזאת.
Many people enjoyed the movie; however, Alex did not.
הרבה אנשים נהנו מהסרט. אלכס לא.
How are you?
מה שלומך?
It’s none of your business.
זה לא העניין שלך.
Have a good weekend.
שיהיה לך סוף שבוע טוב.
You are very lazy.
אתה מאוד עצלן.
I bought a new computer.
קניתי מחשב חדש.
It wasn’t me knocking on your door.
זה לא אני שדפק על הדלת שלך.
Although the farmer is ready, the ground is still too wet to plow
למרות שהחקלאי מוכן, האדמה עדיין רטובה מכדי לחרוש אותה.
I will call you later.
אני אתקשר אליך מאוחר יותר.
Read the sentence carefully
תקרא את המשפט בזהירות.
It’s my pleasure.
העונג כולו שלי.
Everything was ready for the party.
הכול היה מוכן למסיבה.
I will get myself a coffee.
אני אכין לעצמי קפה.
We don’t have a house.
אין לנו בית.
They live near here.
הם גרים קרוב לכאן.
Could you show me your answer sheet?
אתה יכול להראות לי את גיליון התשובות שלך?
How many periods are there in total in your timetable
כמה תקופות יש בלוח הזמנים שלך?
Although I’m not very good at it, I really enjoy playing football.
למרות שאני לא מאוד טוב בזה, אני באמת נהנה לשחק כדורגל.
Who is your homeroom teacher?
מי המורה שלך בכיתה?
I’m sorry to interrupt you.
צר לי להפריע לך.
Please give me your hand.
בבקשה תן לי את היד שלך.
Who is your favorite teacher?
מי המורה המועדפת עליך?
You don’t teach your cat tricks.
אתם לא מלמדים את החתול שלכם טריקים.
My father will not come with us today.
אבא שלי לא בא איתנו היום.
Try to open this door.
נסה לפתוח את הדלת הזאת.
What is your class strength?
מה החוזק הכיתתי שלך?
I beg your pardon.
אני מבקש את סליחתך.
That is alright.
הכול בסדר.
I’m at the office.
אני במשרד.
Walking through the wood, he saw a fox that was following him.
כשהלך דרך היער, ראה שועל עוקב אחריו.
Can I ask you something?
אני יכול לשאול אותך משהו?
I’m not on a diet
אני לא בדיאטה.
I would like to help you.
אני אשמח לעזור לך.
They are the smartest kids here.
הם הילדים הכי חכמים כאן.
Because he did not know the route well, he drove slowly
כיוון שהוא לא ידע את הדרך טוב, הוא נהג לאט.
Will you go there, or shall I?
אתה תלך לשם, או שאני?
What is going on?
מה קורה?
Who is your English teacher?
מי המורה שלך לאנגלית?
Teachers are becoming very strict nowadays.
המורים הופכים להיות קפדניים מאוד בימינו.
What time does the next bus arrive
מתי מגיע האוטובוס הבא?
Will you please help me with this?
האם תוכל לעזור לי עם זה בבקשה?
What do you want from me?
מה אתה רוצה ממני?
I feel sad for your loss.
אני משתתף בצערך.
What do you mean?
למה אתה מתכוון?
Math is a very tough Subject
מתמטיקה זה נושא קשה מאוד.
When Uncle Samuel comes to town, we all have a good time.
כשדוד סמואל מגיע לעיר, כולנו נהנים.
What are you talking about?
על מה אתה מדבר?
What did you succeed in?
במה הצלחת?
He likes to paint by himself.
הוא אוהב לצייר בעצמו.
We went fishing after school.
הלכנו לדוג לאחר בית הספר.
I don’t play tennis every day.
אני לא משחק טניס כל יום.
We don’t work very hard.
אנחנו לא עובדים קשה מאוד.
He is such a smart boy that he passes his math exams successfully.
הוא ילד כל כך חכם שהוא עובר את הבחינות שלו במתמטיקה בהצלחה.
Would you please speak slowly?
האם תוכל לדבר לאט בבקשה?
I am on the way.
אני בדרך.
The children walked and jumped all over the home.
הילדים הלכו וקפצו בכל הבית.
I hope to do well on university exams.
אני מקווה להצליח בבחינות באוניברסיטה.
You’re driving too fast.
אתה נוהג מהר מדי.
We both like each other.
אנחנו אוהבים אחד את השני.
This is your updated version.
זאת הגרסה המעודכנת שלך.
I came to see you yesterday.
באתי לראות אותך אתמול.
Have you shown this notice to your parent?
הראית את ההודעה הזו להורה שלך?
What are you doing?
מה אתה עושה?
The last period was very dull.
התקופה האחרונה הייתה משעממת מאוד.
Can you turn the volume up?
תוכל להגביר את הווליום?
My mother speaks so quickly that nobody understands what she says.
אמא שלי מדברת כל כך מהר שאף אחד לא מבין מה היא אומרת.
What is your problem?
מה הבעיה שלך?
Everything is fine.
הכל בסדר.
The sun rises in the east.
השמש זורחת במזרח.
I don't want to know a thing.
אני לא רוצה לדעת כלום.
I don’t want to throw away my chocolate ice cream, nor do I want to listen to my doctor.
אני גם לא רוצה לזרוק את גלידת השוקולד שלי, וגם לא רוצה להקשיב לרופא שלי.
I am feeling tired today.
אני מרגיש עייף היום.
I love chocolate factories and one day I will own a chocolate factory.
אני אוהב מפעלי שוקולד ויום אחד יהיה לי מפעל שוקולד משלי.
I learned English by myself.
אני לומד אנגלית בעצמי.
I will not take it from you.
אני לא אקח את זה ממך.
Are you joining us?
אתה מצטרף אלינו?
You are under my responsibility.
אתם באחריות שלי.
He is my best friend.
הוא החבר הכי טוב שלי.
He does not go to gym every day.
הוא לא הולך לחדר הכושר בכל יום.
I love dogs.
אני אוהב כלבים.
Could you give me some money?
האם תוכל לתת לי קצת כסף?
You should take care of yourself.
אתה חייב לטפל בעצמך.
He sleeps in the afternoon.
הוא ישן אחר הצהריים.
She wakes early in the morning.
היא קמה מוקדם בבוקר.
Will the headmaster come?
האם המנהל הראשי יגיע?
If the ozone layer collapses, the global community will suffer.
אם שכבת האוזון תקרוס, הקהילה העולמית תסבול.