1000 מילים בסיסיות באנגלית

לפניכם טבלה בת 1000 מילים בסיסיות באנגלית. המילים נוגעות בכל העולמות, ממילות קישור ועד למילים הקשורות לעסקים וטיולים. למידה של המילים תאפשר לכם להרכיב משפטים ולשוחח באנגלית בטיול, לימודים ועבודה. כיצד הכי נכון ללמוד? מומלץ ללמוד לכל היותר 20 מילים ביום, כדי לאפשר למוח לעבד את המידע וגם לשמור אותו. אם תתמידו בכל יום ללמוד 10-20 מילים, בתוך חודשיים-שלושה תשפרו באופן משמעותי את השליטה שלכם בשפה. לכל אדם יש את הדרך הטובה ביותר עבורו ללמידה, אך מומלץ ללמוד בתצורה של כתיבה של המילה ושיבוץ שלה במשפט משלכם. לכתוב את המילה מחדש פעם אחר פעם עוזר לזכור אותה למשך זמן.

מספר מילהתרגום בעבריתמילה באנגלית
1מאמןcoach
2אניI
3מצב רוחmood
4שthat
5ניצחוןvictory
6היהwas
7עבורfor
8כמוas
9הםare
10שלוhis
11הםthey
12להיותbe
13בat
14כלאjail
15יש ליhave
16עלon
17מנהיגleader
18על ידיby
19חםhot
20בית משפטcourt
21אבלbut
22חופשהvacation
23מהwhat
24הואis
25זהthis
26אתהyou
27מילהword
28היה ליhad
29כמהsome
30שלof
31לעשותdo
32שלהםtheir
33יהיהwill
34בin
35אחדone
36יכולcan
37אתout
38אחרother
39היוwere
40שwhich
41מfrom
42אםif
43זמןtime
44עושהdoes
45סטset
46איךhow
47אמרsaid
48ביתan
49כלeach
50לספרtell
51אנחנוwe
52אווירair
53שלושthree
54רוצהwant
55זמןa
56גםwell
57גםalso
58לשחקplay
59קטןsmall
60סוףend
61לשיםput
62ביתhome
63אלto
64ידhand
65נמלport
66גדולlarge
67לקרואread
68להוסיףadd
69אפילוeven
70ארץland
71כאןhere
72חייבmust
73גדולbig
74גבוהhigh
75כזהsuch
76מעקבfollow
77מעשהact
78מדועwhy
79שואלask
80אנשיםmen
81זהit
82הלכתיwent
83אורlight
84סוגkind
85אתoff
86צריךneed
87ביתhouse
88תמונהpicture
89לנסותtry
90לקחתtake
91שובagain
92חיהanimal
93נקודהpoint
94אבfather
95עולםworld
96לידnear
97לבנותbuild
98עצמיself
99כדור הארץearth
100שלנוus
101כלany
102חדשnew
103עבודהwork
104חלקpart
105אמאmother
106לקבלget
107מקוםplace
108עשיתיmade
109לחיותlive
110איפהwhere
111לאחרafter
112בחזרהback
113קטןlittle
114רקonly
115עגולround
116גברman
117שנהyear
118הגיעcame
119מופעshow
120כלevery
121טובgood
122ליme
123לתתgive
124שלנוour
125תחתunder
126שםname
127מאודvery
128דרךthrough
129רקjust
130טופסform
131משפטsentence
132גדולgreat
133חושבthink
134אומרsay
135לעזורhelp
136נמוךlow
137שורהline
138שונהdiffer
139תורturn
140סיבהcause
141הרבהmuch
142אומרmean
143לפניbefore
144מהלךmove
145נכוןright
146ילדboy
147ישןold
148גםtoo
149אותוsame
150היאshe
151כלall
152שםthere
153כאשרwhen
154למעלהup
155שימושuse
156שלךyour
157דרךway
158עלabout
159רביםmany
160אזthen
161שלהםthem
162לכתובwrite
163הייתwould
164כמוlike
165כךso
166אלהthese
167שלהher
168ארוךlong
169לעשותmake
170דברthing
171לראותsee
172שלוhim
173שניםtwo
174ישhas
175להסתכלlook
176יותרmore
177יוםday
178יכולcould
179ללכתgo
180תבואוcome
181עשיתיdid
182מספרnumber
183נשמעsound
184לאno
185ביותרmost
186אנשיםpeople
187שליmy
188עלover
189יודעknow
190מיםwater
191מאשרthan
192שיחהcall
193ראשוןfirst
194מיwho
195רשאיmay
196למטהdown
197צדside
198היהbeen
199עכשיוnow
200למצואfind
201ראשhead
202לעמודstand
203שלown
204דףpage
205צריךshould
206מדינהcountry
207מצאתיfound
208תשובהanswer
209בית ספרschool
210לגדולgrow
211מחקרstudy
212עודstill
213ללמודlearn
214צמחplant
215כיסויcover
216מזוןfood
217שמשsun
218ארבעהfour
219ביןbetween
220מדינהstate
221לשמורkeep
222עיןeye
223אף פעם לאnever
224אחרוןlast
225בואוlet
226חשבתיthought
227עירcity
228עץtree
229לחצותcross
230החווהfarm
231קשהhard
232התחלהstart
233אוליmight
234סיפורstory
235מסורsaw
236רחוקfar
237יםsea
238לציירdraw
239עזבleft
240מאוחרlate
241לרוץrun
242לאdon’t
243תוךwhile
244עיתונותpress
245קרובclose
246לילהnight
247אמיתיreal
248חייםlife
249כמהfew
250צפוןnorth
251ספרbook
252לשאתcarry
253לקחתיtook
254מדעscience
255לסעודeat
256חדרroom
257חברfriend
258החלbegan
259רעיוןidea
260דגיםfish
261הרmountain
262להפסיקstop
263פעם אחתonce
264בסיסbase
265לשמועhear
266סוסhorse
267לחתוךcut
268בטוחsure
269לצפותwatch
270צבעcolor
271פניםface
272עץwood
273עיקריmain
274פתוחopen
275נראהseem
276יחדtogether
277הבאnext
278לבןwhite
279ילדיםchildren
280להתחילbegin
281ליgot
282ללכתwalk
283דוגמאexample
284להקלease
285ניירpaper
286קבוצהgroup
287תמידalways
288מוסיקהmusic
289אלהthose
290שניboth
291סימןmark
292לעתים קרובותoften
293מכתבletter
294עדuntil
295מיילmile
296נהרriver
297מכוניתcar
298רגלייםfeet
299טיפולcare
300שניsecond
301מספיקenough
302מישורplain
303ילדהgirl
304כרגילusual
305צעירyoung
306מוכןready
307מעלabove
308אי פעםever
309אדוםred
310רשימהlist
311למרות שthough
312להרגישfeel
313דיבוריםtalk
314ציפורbird
315בקרובsoon
316גוףbody
317כלבdog
318משפחהfamily
319ישירdirect
320פוזהpose
321לעזובleave
322שירsong
323למדודmeasure
324דלתdoor
325מוצרproduct
326שחורblack
327קצרshort
328ספרהnumeral
329כיתהclass
330רוחwind
331שאלהquestion
332לקרותhappen
333מלאcomplete
334ספינהship
335אזורarea
336מחציתhalf
337רוקrock
338כדיorder
339אשfire
340דרוםsouth
341בעיהproblem
342חתיכהpiece
343אמר ליtold
344ידעתיknew
345עוברpass
346מאזsince
347עליוןtop
348כלwhole
349מלךking
350רחובstreet
351אינץinch
352להכפילmultiply
353שום דברnothing
354כמובןcourse
355להישארstay
356גלגלwheel
357מלאfull
358כוחforce
359כחולblue
360אובייקטobject
361להחליטdecide
362פני השטחsurface
363עמוקdeep
364ירחmoon
365איisland
366רגלfoot
367מערכתsystem
368עסוקbusy
369מבחןtest
370שיאrecord
371סירהboat
372משותףcommon
373זהבgold
374אפשריpossible
375מטוסplane
376במקוםstead
377יבשdry
378פלאwonder
379צחוקlaugh
380אלףthousand
381לפניago
382רצתיran
383לבדוקcheck
384משחקgame
385צורהshape
386להשוותequate
387חםhot
388מתגעגעmiss
389הביאbrought
390חוםheat
391שלגsnow
392צמיגtire
393להביאbring
394כןyes
395רחוקdistant
396למלאfill
397מזרחeast
398לציירpaint
399שפהlanguage
400ביןamong
401יחידהunit
402כוחpower
403העירtown
404קנסfine
405מסויםcertain
406לעוףfly
407ליפולfall
408להובילlead
409זעקהcry
410אפלdark
411מכונהmachine
412הערהnote
413לחכותwait
414תכניתplan
415דמותFigure
416כוכבStar
417תיבהBox
418שם עצםNoun
419שדהField
420שארRest
421נכוןcorrect
422תוכלAble
423קילוpound
424עשיתיDone
425יופיbeauty
426כונןDrive
427עמדStood
428להכילcontain
429מולFront
430ללמדTeach
431שבועWeek
432סופיFinal
433נתתיGave
434ירוקgreen
435הוOh
436מהירQuick
437לפתחdevelop
438אוקיינוסocean
439חםWarm
440חופשיFree
441דקותminute
442חזקstrong
443מיוחדspecial
444דעהMind
445מאחורbehind
446ברורClear
447זנבTail
448לייצרproduce
449עובדהFact
450חללspace
451שמעheard
452הטוב ביותרBest
453שעהHour
454טוב יותרbetter
455מוקדםEarly
456במהלךduring
457מאהhundred
458חמשfive
459לזכורremember
460צעדstep
461אמתTRUE
462להחזיקhold
463מערבwest
464קרקעground
465ענייןinterest
466להגיעreach
467מהרfast
468פועלverb
469לשירsing
470להקשיבlisten
471ששsix
472שולחןtable
473נסיעהtravel
474פחותless
475בוקרmorning
476עשרten
477פשוטsimple
478כמהseveral
479תנועהvowel
480לקראתtoward
481מלחמהwar
482שכבתיlay
483נגדagainst
484דפוסpattern
485איטיslow
486מרכזcenter
487אהבהlove
488אדםperson
489כסףmoney
490לשרתserve
491להופיעappear
492כבישroad
493המפהmap
494גשםrain
495שלטוןrule
496למשולgovern
497למשוךpull
498קרcold
499הודעהnotice
500קולvoice
501אנרגיהenergy
502צידhunt
503סבירprobable
504מיטהbed
505אחbrother
506ביצהegg
507נסיעהride
508תאcell
509מאמיןbelieve
510אוליperhaps
511לבחורpick
512פתאומיsudden
513לספורcount
514רבועsquare
515סיבהreason
516משךlength
517מייצגrepresent
518אמנותart
519נושאsubject
520אזורregion
521גודלsize
522להשתנותvary
523להתיישבsettle
524לדברspeak
525משקלweight
526כלליgeneral
527קרחice
528ענייןmatter
529המעגלcircle
530זוגpair
531כוללinclude
532פערdivide
533הברהsyllable
534הרגישfelt
535גדולgrand
536כדורball
537בכל זאתyet
538גלwave
539טיפהdrop
540לבheart
541בבוקרam
542נוכחיpresent
543כבדheavy
544ריקודdance
545מנועengine
546עמדהposition
547זרועarm
548רחבwide
549מפרשsail
550חומרmaterial
551חלקfraction
552יערforest
553לשבתsit
554מירוץrace
555חלוןwindow
556חנותstore
557הקיץsummer
558רכבתtrain
559לישוןsleep
560להוכיחprove
561בודדlone
562רגלleg
563תרגילexercise
564קירwall
565מלכודcatch
566הרmount
567מאחל ליwish
568שמיםsky
569לוחboard
570שמחהjoy
571חורףwinter
572ישבתיsat
573נכתבwritten
574פראיwild
575מכשירinstrument
576שמרkept
577זכוכיתglass
578דשאgrass
579פרהcow
580עבודהjob
581קצהedge
582סימןsign
583ביקורvisit
584האחרוןpast
585רךsoft
586כיףfun
587בהירbright
588גזgas
589מזג אווירweather
590חודשmonth
591מיליוןmillion
592לשאתbear
593גימורfinish
594שמחhappy
595מקווהhope
596פרחflower
597להלבישclothe
598מוזרstrange
599נעלםgone
600מסחרtrade
601מנגינהmelody
602טיולtrip
603משרדoffice
604לקבלreceive
605שורהrow
606פהmouth
607מדויקexact
608סמלsymbol
609למותdie
610לפחותleast
611צרותtrouble
612צעקהshout
613אלאexcept
614כתבתיwrote
615זרעseed
616טוןtone
617להצטרףjoin
618מציעsuggest
619נקיclean
620הפסקהbreak
621גברתlady
622חצרyard
623לעלותrise
624רעbad
625מכהblow
626שמןoil
627דםblood
628לגעתtouch
629גדלתיgrew
630סנטcent
631לערבבmix
632צוותteam
633חוטwire
634עלותcost
635איבדתיlost
636חוםbrown
637ללבושwear
638גןgarden
639שווהequal
640שלחתיsent
641לבחורchoose
642נפלתיfell
643להתאיםfit
644לזרוםflow
645הוגןfair
646בנקbank
647לאסוףcollect
648להצילsave
649שליטהcontrol
650עשרוניdecimal
651אוזןear
652אחרelse
653דיquite
654פרץbroke
655מקרהcase
656אמצעmiddle
657להרוגkill
658בןson
659אגםlake
660רגעmoment
661בקנה מידהscale
662רםloud
663האביבspring
664להתבונןobserve
665ילדchild
666ישרstraight
667עיצורconsonant
668אומהnation
669מילוןdictionary
670חלבmilk
671מהירותspeed
672שיטהmethod
673איברorgan
674לשלםpay
675גילage
676סעיףsection
677שמלהdress
678ענןcloud
679הפתעהsurprise
680שקטquiet
681אבןstone
682זעירtiny
683טיפוסclimb
684מגניבcool
685לעצבdesign
686עניpoor
687מגרשlot
688ניסיוןexperiment
689תחתוןbottom
690מפתחkey
691ברזלiron
692אחתsingle
693מקלstick
694דירהflat
695עשריםtwenty
696עורskin
697חיוךsmile
698קמטcrease
699חורhole
700לקפוץjump
701תינוקbaby
702שמונהeight
703כפרvillage
704נפגשmeet
705שורשroot
706לקנותbuy
707להעלותraise
708לפתורsolve
709מתכתmetal
710אםwhether
711דחיפהpush
712שבעseven
713סעיףparagraph
714שלישיthird
715תהאshall
716מוחזקheld
717שיערhair
718לתארdescribe
719טבחcook
720רצפהfloor
721אוeither
722תוצאהresult
723לשרוףburn
724גבעהhill
725בטוחsafe
726חתולcat
727המאהcentury
728לשקולconsider
729סוגtype
730החוקlaw
731קצתbit
732החוףcoast
733עותקcopy
734ביטויphrase
735שקטsilent
736גבוהtall
737חולsand
738אדמהsoil
739גלילroll
740טמפרטורהtemperature
741אצבעfinger
742תעשייהindustry
743ערךvalue
744מאבקfight
745שקרlie
746הכהbeat
747לרגשexcite
748טבעיnatural
749תצוגהview
750תחושהsense
751כובעhat
752לא יהיהwon’t
753כיסאchair
754סכנהdanger
755פירותfruit
756עשירrich
757עבהthick
758חילsoldier
759תהליךprocess
760פועלoperate
761בפועלpractice
762נפרדseparate
763קשהdifficult
764רופאdoctor
765בבקשהplease
766להגן עלprotect
767הצהרייםnoon
768יבולcrop
769מודרניmodern
770אלמנטelement
771פגעhit
772סטודנטstudent
773פינהcorner
774מפלגהparty
775אספקהsupply
776של מיwhose
777אתרlocate
778טבעתring
779אופיcharacter
780לשנותchange
781נתפסcaught
782התקופהperiod
783מצביע עלindicate
784רדיוradio
785לאייתspell
786חשמליelectric
787אדםhuman
788היסטוריהhistory
789השפעהeffect
790חברהcompany
791מצפהexpect
792עצםbone
793רכבתrail
794להניחimagine
795לספקprovide
796מסכיםagree
797כךthus
798עדיןgentle
799אישהwoman
800קפטןcaptain
801מניחguess
802הכרחיnecessary
803חדsharp
804כנףwing
805ליצורcreate
806השכןneighbor
807לשטוףwash
808עטלףbat
809ולאrather
810קהלcrowd
811תירסcorn
812להשוותcompare
813שירpoem
814מחרוזתstring
815פעמוןbell
816תלוייםdepend
817בשרmeat
818לשפשףrub
819צינורtube
820מפורסםfamous
821דולרdollar
822ענקhuge
823פחדfear
824מראהsight
825דקthin
826משולשtriangle
827כדור הארץplanet
828למהרhurry
829ראשיchief
830מושבהcolony
831שעוןclock
832שליmine
833עניבהtie
834להיכנסenter
835גדולmajor
836טריfresh
837חיפושsearch
838לשלוחsend
839צהובyellow
840אקדחgun
841לאפשרallow
842הדפסהprint
843מתdead
844דומהsimilar
845מדברdesert
846חליפהsuit
847נוכחיcurrent
848מעליתlift
849עלהrose
850להגיעarrive
851אדוןmaster
852מסלולtrack
853הורהparent
854החוףshore
855החלוקהdivision
856גיליוןsheet
857חומרsubstance
858להעדיףfavor
859להתחברconnect
860שלאחרpost
861לבלותspend
862אקורדchord
863שומןfat
864שמחglad
865מקוריoriginal
866מניהshare
867תחנהstation
868אבאdad
869לחםbread
870לחייב אתcharge
871ראויproper
872ברbar
873הצעהoffer
874קטעsegment
875עבדיםslave
876ברווזduck
877מיידיinstant
878שוקmarket
879תוארdegree
880לאכלסpopulate
881חומוסchick
882יקרdear
883אויבenemy
884להגיבreply
885משקהdrink
886להתרחשoccur
887תמיכהsupport
888נאוםspeech
889טבעnature
890טווחrange
891קיטורsteam
892תנועהmotion
893נתיבpath
894נוזלliquid
895להיכנסlog
896התכווןmeant
897מנהquotient
898שינייםteeth
899פגזshell
900צווארneck
901חמצןoxygen
902סוכרsugar
903מוותdeath
904דיpretty
905מיומנותskill
906נשיםwomen
907עונהseason
908פתרוןsolution
909מגנטmagnet
910כסףsilver
911תודהthank
912סניףbranch
913משחקmatch
914סיומתsuffix
915במיוחדespecially
916תאנהfig
917חוששafraid
918הזנהfeed
919אחותsister
920פלדהsteel
921לדוןdiscuss
922קדימהforward
923עבורthe
924להנחות אתguide
925ניסיוןexperience
926ציוןscore
927תפוחapple
928קניתיbought
929הובילled
930המגרשpitch
931מעילcoat
932מסהmass
933כרטיסcard
934להקהband
935חבלrope
936תלושslip
937לנצחwin
938לחלוםdream
939ערבevening
940מצבcondition
941דיברתיspoke
942כליtool
943סך הכלtotal
944בסיסיbasic
945ריחsmell
946עמקvalley
947ולאnor
948כפולdouble
949מושבseat
950להמשיךcontinue
951בלוקblock
952תרשיםchart
953הואhe
954למכורsell
955הצלחהsuccess
956חרקיםinsect
957להחסירsubtract
958אירועevent
959בפרטparticular
960עסקהdeal
961לשחותswim
962טווחterm
963ההפךopposite
964אישהwife
965נעלshoe
966כתףshoulder
967התפשטותspread
968לסדרarrange
969מחנהcamp
970להמציאinvent
971כותנהcotton
972נולדborn
973לקבועdetermine
974ליטרquart
975תשעnine
976משאיתtruck
977רעשnoise
978רמהlevel
979סיכויchance
980לאסוףgather
981חנותshop
982מתיחהstretch
983לזרוקthrow
984ברקshine
985רכושproperty
986טורcolumn
987מולקולהmolecule
988בחרselect
989לא נכוןwrong
990אפורgray
991חוזרrepeat
992האףnose
993רחבbroad
994יבשתcontinent
995מלחsalt
996לשון רביםplural
997דורשrequire
998כעסanger
999טענהclaim
1000להכיןprepare
עדיין לא בטוחים איזו תוכנית מתאימה לכם?

  גלילה לראש העמוד

   להורדה חינם השלם פרטים


   לאימון ניסיון ללא התחייבות
   או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
    
   להצטרפות חייגו
   2423*
   או השאירו פרטים >

    להצטרפות חייגו

    * 2423

    או השאירו פרטים


    אני מאשר/ת קבלת עידכונים ופרסומים במייל ובמסרונים