אוצר מילים באנגלית לפסיכומטרי

אוצר מילים באנגלית לפסיכומטרי מורכב ממילים ברמה גבוהה וממילים נרדפות בהן אנו עושים שימוש פחות. אוצר מילים לפסיכומטרי יכול לשמש אתכם גם עבור אוצר מילים למבחן אמיר / אמיר"ם. לפניכם 200 מילים באנגלית הנפוצות מאוד במבחן הפסיכומטרי.

כיצד לומדים את המילים?

מומלץ שלא להעמיס על הזיכרון וללמוד בכל יום קבוצה של עד 10 מילים. דרך יעילה לזכירה של מילים חדשות היא באמצעות כתיבה שלהן מחדש.

 
 
מילים באנגלית
תרגום לעברית
abbreviate
לקצר
abdomen
בטן
ability
יכולת
abnormal
לא נורמלי
abolish
לבטל
above
מעל
absolute
מוחלט, מושלם
absolutely
באופן מוחלט
absorb
לקלוט, לספוג, להתעמק
absorbent
בעל כושר ספיגה
acceptable
מקובל
account
חשבון
[to] admit into
להכניס
admittance
הכנסה
ambiguity
דו משמעות
[to] appeal
לבקש
approval
אישור
argument
טענה
[to] arouse
לעורר
assertively
בביטחון
blindness
עיוורון
[to] bother
להפריע
[to] brake
לעצור
bright
בהיר
[to] brighten
להבהיר
brightness
בהירות
[to] broaden
להרחיב
candidly
בכנות
consideration
עיון
consolation
נחמה
contradiction
ניגוד
contribution
תרומה
conversion
החלפה
[to] critique
לבקר
crossroads
צומת
dedicated
הקדיש
dedication
הקדשה
deduction
מסקנה
deeply
באופן מעמיק
definitely
בהחלט
deliberation
דיון
deliberative
דיוני
detection
גילוי
distraction
הסחת דעת
[to] disturb
להפריע
efficiency
יעילות
[to] enlighten
להסביר
[to] ensure
להבטיח
[to] evolve
לפתח
examination
בחינה
expansion
התרחבות
expectancy
ציפייה
expensive
יקר
factor
גורם
far
רחוק
farther
יותר רחוק
fear
פחד
formation
מבנה
foundation
יסוד
[to] generate
לייצר
genesis
בראשית
growth
גדילה
[to] harm
לפגוע
height
גובה
[to] horrify
להפחיד
insistence
התעקשות
[to] inspect
לבדוק
interpretation
פרשנות
intriguing
מעניין
invention
המצאה
joint
חיבור
journey
טיול
low
נמוך
maturity
בגרות
mixture
תערובת
modification
השתנות
obedience
צייתנות
preventive
מונע
purity
טוהר
recommendation
המלצה
recovery
החלמה
regional
אזורי
relief
רווחה
[to] remind
להזכיר
repetition
חזרה
replacement
חלופה
representative
ייצוגי
reproduction
שחזור
requirement
דרישה
rhythm
קצב
scare
פחד
sensitivity
רגישות
shrewd
חכם
[to] stink
להסריח
supposition
הנחה
task
מטלה
tolerance
סיבולת
training
אימון
[to] valuate
לאמוד
verdict
פסק דין
verifiable
בר אימות
[to] vote
להצביע
wealth
עושר
within
בפנים
zip
זמזום
accessible
נגיש
accidental
מקרי
accompaniment
ליווי
adherence
היצמדות
agglomeration
ערימה
adherence
היצמדות
agglomeration
ערימה
aim
תכלית
allowable
חוקי
[to] anguish
לסבול
[to] annex
לצרף
[to] ascertain
לוודא
assertion
טענה
audacious
נועז
audience
קהל
authoritative
מהימן
avaricious
חמדן
[to] awe
לעורר יראת כבוד
axis
ציר
bait
פיתיון
belief
אמונה
[to] bestow
להעניק
[to] bridle
לרסן
brutish
בהמי
candid
כן
[to] certify
לאשר
characteristic
מובהק
complaisance
נכונות לרצות אחרים
composition
חיבור
compulsory
של חובה
confidential
חסוי
[to] conquer
לכבוש
conquest
כיבוש
constitution
חוקה
deducible
ניתן להסקה
derivation
גזירה
destiny
גורל
devotion
התמסרות
dictation
תכתיב
discrepancy
שוני
dispensable
שאפשר לוותר עליו
distortion
סילוף
distribution
תפוצה
diversion
הטיה
domestic
ביתי
durable
יציב
emergent
מגיח
employment
עיסוק
enlightened
נאור
eruption
התפרצות
essential
מהותי
[to] estimate
להעריך
eulogy
הספד
[to] evacuate
לפנות
evacuation
פינוי
eventual
סופי
evidence
ראיה
[to] explore
לחקור
extensive
מקיף
factory
מפעל
fascination
משיכה
fiction
סיפורת
figure
דמות
fleet
מהיר
foreseeable
צפוי מראש
[to] fracture
להישבר
fringe
גדיל
generous
נדיב
germ
ראשית
[to] glare
להביט בזעם
identity
זהות
[to] imply
לרמוז
inanimate
דומם
incidental
מקרי
inclusion
שיתוף
incredible
מדהים
[to] industrialize
לתעש
influence
השפעה
[to] intrigue
לסקרן
intrigued
מסוקרן
[to] invade
לפלוש
invasion
פלישה
[to] invite
להזמין
jail
כלא
kernel
עיקר
languid
נרפה
[to] languish
להיחלש
languor
כבדות
[to] legislate
לחוקק
livelihood
מחיה
masterpiece
יצירת מופת
[to] memorize
לשנן
modest
צנוע
municipality
עירייה
neat
נקי
objective
תכלית