כדי להטמיע את אוצר המילים, לזכור אותו ואת השימוש הנכון בו, יש לתרגל אותו בכל אופנויות השפה - דיבור, האזנה, קריאה וכתיבה. בכיתה י’ התלמידות והתלמידים עובדים בעזרת טקסטים מגוונים, ולכל טקסט כזה כדאי להתאים פעילויות המכסות את ארבע אופנויות השפה שהוזכרו כאן, כדי לאפשר לאוצר המילים להיטמע אצל הלומדים ולהישלף במהירות מזיכרונם בבואם להשתמש בו.

 
 
מילים באנגלית
תרגום לעברית
To look forward to
לייחל
To get on with
להתקדם בעבודה
To put up with
להשלים
To run out of
להיגמר (מלאי)
To get rid of
להיפטר
To pick up on
להציק
To be done with
לסיים
To break out of
להמלט
To come up with
להמציא
To keep up with
להשאר בקשר
To get back to
לחזור (בהמשך לשיחה קודמת)
To be named after
להקרא על שם
To run up against
להתמודד
To come down with
לחלות
To walk away from
לנטוש
To pick up after
לסדר בלאגן של מישהו אחר
To fall out with
לריב
To send out for
להזמין משלוח
To stand in for
למלא מקום
To keep away from
להתחמק
To take up with
להתדיין