אוצר מילים באנגלית - כיתה י


כדי להטמיע את אוצר המילים, לזכור אותו ואת השימוש הנכון בו, יש לתרגל אותו בכל אופנויות השפה – דיבור, האזנה, קריאה וכתיבה. בכיתה י’ התלמידות והתלמידים עובדים בעזרת טקסטים מגוונים, ולכל טקסט כזה כדאי להתאים פעילויות המכסות את ארבע אופנויות השפה שהוזכרו כאן, כדי לאפשר לאוצר המילים להיטמע אצל הלומדים ולהישלף במהירות מזיכרונם בבואם להשתמש בו.


 
תרגום בעבריתמילים באנגלית
לייחלTo look forward to
להתקדם בעבודהTo get on with
להשליםTo put up with
להיגמר (מלאי)To run out of
להיפטרTo get rid of
להכנס לפרטיםTo pick up on
לסייםTo be done with
להמלטTo break out of
למצואTo come up with
להשאר בקשרTo keep up with
לחזור ( בהמשך לשיחה קודמת)To get back to
להקרא על שםTo be named after
ללהתמודדTo run up against
לחלותTo come down with
לנטושTo walk away from
לסדר בלאגן של מישהו אחרTo pick up after
לריבTo fall out with
להזמין משלוחTo send out for
למלא מקוםTo stand in for
להתחמקTo keep away from
להתדייןTo take up with