אוצר מילים באנגלית – כיתה יב


כדי להטמיע את אוצר המילים, לזכור אותו ואת השימוש הנכון בו, יש לתרגל אותו בכל אופנויות השפה – דיבור, האזנה, קריאה וכתיבה. בכיתה יב התלמידות והתלמידים עובדים בעזרת טקסטים מגוונים, ולכל טקסט כזה כדאי להתאים פעילויות המכסות את ארבע אופנויות השפה שהוזכרו כאן, כדי לאפשר לאוצר המילים להיטמע אצל הלומדים ולהישלף במהירות מזיכרונם בבואם להשתמש בו.


 
תרגום בעברית מילים באנגלית
חשבון Bill
רקע Background
תקשורת Communication
מאה Century
מגוון Diversity
תואר Degree
כוח Force
ממצאים Findings
פער Gap
רושם Impression
חקירה Investigation
מיקום Location
אוכלוסיה Population
נוסעים Passengers
איכות Quality
כמות Quantity
משאב Resource
מהפכה Revolution
סקר Survey
מצב Situation
זנים Species
מסחר Trade
נושא Topic
מגוון Variety