כדי להטמיע את אוצר המילים, לזכור אותו ואת השימוש הנכון בו, יש לתרגל אותו בכל אופנויות השפה - דיבור, האזנה, קריאה וכתיבה. בכיתה יב התלמידות והתלמידים עובדים בעזרת טקסטים מגוונים, ולכל טקסט כזה כדאי להתאים פעילויות המכסות את ארבע אופנויות השפה שהוזכרו כאן, כדי לאפשר לאוצר המילים להיטמע אצל הלומדים ולהישלף במהירות מזיכרונם בבואם להשתמש בו.

 
 
מילים באנגלית
תרגום לעברית
Bill
חשבון
Background
רקע
Communication
תקשורת
Century
מאה
Diversity
מגוון
Degree
תואר
Force
כוח
Findings
ממצאים
Gap
פער
Impression
רושם
Investigation
חקירה
Location
מיקום
Population
אוכלוסיה
Passengers
נוסעים
Quality
איכות
Quantity
כמות
Resource
משאב
Revolution
מהפכה
Survey
סקר
Situation
מצב
Species
זנים
Trade
מסחר
Topic
נושא
Variety
מגוון