אוצר מילים באנגלית - כיתה יב


כדי להטמיע את אוצר המילים, לזכור אותו ואת השימוש הנכון בו, יש לתרגל אותו בכל אופנויות השפה – דיבור, האזנה, קריאה וכתיבה. בכיתה יב התלמידות והתלמידים עובדים בעזרת טקסטים מגוונים, ולכל טקסט כזה כדאי להתאים פעילויות המכסות את ארבע אופנויות השפה שהוזכרו כאן, כדי לאפשר לאוצר המילים להיטמע אצל הלומדים ולהישלף במהירות מזיכרונם בבואם להשתמש בו.


 

 
תרגום בעבריתמילים באנגלית
חשבוןBill
רקעBackground
תקשורתCommunication
מאהCentury
מגווןDiversity
תוארDegree
כוחForce
ממצאיםFindings
פערGap
רושםImpression
חקירהInvestigation
מיקוםLocation
אוכלוסיהPopulation
נוסעיםPassengers
איכותQuality
כמותQuantity
מקורResource
מהפכהRevolution
סקרSurvey
מצבSituation
זניםSpecies
מסחרTrade
נושאTopic
מגווןVariety