אוצר מילים באנגלית - כיתה ח


בכיתה ח התלמידים עובדים על טקסטים בנושאים מגוונים המתאימים לגילם ולרמת האנגלית שלהם. שימוש בטקסטים כבסיס למענה על שאלות בכתב ובעל פה יסייע בהטמעת אוצר המילים החדש. דוגמאות לפעילויות המבוססות על מענה על שאלות בעל פה הן משחקי תפקידים והרצאות קצרות בנושאים מתוך עולמם של התלמידות והתלמידים.


 

 
תרגום בעבריתמילים באנגלית
Irregular Verbs:פעלים יוצאי דופן בזמן עבר
To catch → Caughtלתפוס
To sleep → Sleptלישון
To dig → dugלחפור
To sell → Soldלמכור
To get → Gotלקבל
To bite → Bitלנשוך
To meet → Metלפגוש
To go → Wentללכת
To break → Brokeלשבור
To write → Wroteלכתוב
To spread → Spreadלמרוח
To fight → Foughtלריב
To tear → Toreלקרוע
To say → Saidלומר
To throw → Threwלהשליך
To read → Readלקרוא
To do → Didלעשות
To make → Madeלהכין
To shoot → Shotלירות
To cut → Cutלחתוך
To spend → Spentלבזבז
To fall → Fellליפול
To buy → Boughtלקנות
To take → Tookלקחת
Commonנפוץ
Politeמנומס
Recentעדכני
Adviceעצה
Unusualבלתי רגיל
Presentationמצגת
Filmmakerקולנוען
Parentהורה
Blindעיוור
Mainעיקרי
Predictableצפוי
Experienceחוויה
Celebrationחגיגה
Researcherחוקר
Immediatelyמייד
Articleכתבה
Emergencyמקרה חירום
Competitionתחרות
Airportשדה תעופה