אוצר מילים באנגלית - כיתה ז


בכיתה ז' התלמידים עובדים על טקסטים בנושאים מגוונים המתאימים לגילם ולרמת האנגלית שלהם. שימוש בטקסטים כבסיס למענה על שאלות בכתב ובעל פה יסייע בהטמעת אוצר המילים החדש.
דוגמאות לפעילויות המבוססות על מענה על שאלות בעל פה הן משחקי תפקידים והרצאות קצרות בנושאים מתוך עולמם של התלמידות והתלמידים.


 
תרגום בעבריתמילים באנגלית
לשם מהWhat for
את מיWhom
של מיWhose
כמה - לשמות עצם בלתי ספיריםHow much
כמה - שמות עצם ספיריםHow many
איך יכול להיותHow come
באיזו תדירותHow often
לעודדTo encourage
לדוןTo discuss
לארגןTo arrange
לבטלTo call off
להשליךTo throw away
להשגיחTo look after
לעבור מבחןTo pass an exam
לחזורTo come back
להתבגרTo grow up
להתעודדTo cheer up
להתחמקTo get away
להסתובבTo turn around
להתעמלTo work out
פרקChapter
יחידהUnit
מסורתTradition
קשרConnection
יתרוןAdvantage
חיסרוןDisadvantage
טבעNature
שביתהStrike
מדעScience
נוראTerrible
עצמאיIndependent
שווהEqual
פיקחClever
רציניSerious
גאהProud
טיפשיSilly
כלליGeneral
דומםSilent