בכיתה ו' התלמידים עובדים על טקסטים בנושאים מגוונים המתאימים לגילם ולרמת האנגלית שלהם. שימוש בטקסטים כבסיס למענה על שאלות בכתב ובעל פה יסייע בהטמעת אוצר המילים החדש.

 
 
מילים באנגלית
תרגום לעברית
Ago
לפני
Above
מעל
Away
הרחק
A bit
מעט
For Example
לדוגמא
If
אם
Next to
לצד
Or
או
In addition
בנוסף
Besides
ליד
Furthermore
נוסף על כך
As well as
כמו גם
Finally
לבסוף
However
עם זאת
Nevertheless
אף על פי כן
Although
אף ש
Despite
למרות
On the one Hand
מצד אחד
On the other hand
מצד שני
Was
צורת העבר של הפועל To be בגוף ראשון ושלישי יחיד
Were
צורת העבר של הפועל To be בשאר הגופים
To thank
להודות
To use
להשתמש
To shout
לצעוק
To catch
לתפוס
To forget
לשכוח
To pay
לשלם
To continue
להמשיך
To smell
להריח
To taste
לטעום
To get sick
לחלות
To get up
לקום
Land
ארץ
Different
שונה
River
נהר
Together
ביחד
Vacation
חופשה
Information
מידע
Weather
מזג אויר