אוצר מילים באנגלית - כיתה ו


בכיתה ו' התלמידים עובדים על טקסטים בנושאים מגוונים המתאימים לגילם ולרמת האנגלית שלהם. שימוש בטקסטים כבסיס למענה על שאלות בכתב ובעל פה יסייע בהטמעת אוצר המילים החדש.


 
תרגום בעבריתמילים באנגלית
לפניAgo
מעלAbove
הרחקAway
מעטA bit
לדוגמאFor Example
אםIf
לצדNext to
אוOr
בנוסףIn addition
לידBesides
נוסף על כךFurthermore
כמו גםAs well as
לבסוףFinally
עם זאתHowever
אף על פי כןNevertheless
אף שAlthough
למרותDespite
מצד אחדOn the one Hand
מצד שניOn the other hand
צורת העבר של הפועל To be
בגוף ראשון ושלישי יחידה
Was
צורת העבר של הפועל To be
בשאר הגופים
Were
להודותTo thank
להשתמשTo use
לצעוקTo shout
לתפוסTo catch
לשכוחTo forget
לשלםTo pay
להמשיךTo continue
להריחTo smell
לטעוםTo taste
לחלותTo get sick
לקוםTo get up
ארץland
שונהDifferent
נהרRiver
ביחדTogether
חופשהVacation
מידעInformation
מזג אוירWeather