אוצר מילים באנגלית - כיתה ב


אוצר המילים באנגלית לכיתה ב' כולל נושאים בסיסיים כמו המספרים 10-1, פעלים מחיי היום-יום של התלמידות והתלמידים הצעירים ובני המשפחה. כדי לתרגל את אוצר המילים ביעילות, אפשר לשיר שירי מנייה (יש הרבה שירים כאלה בפלטפורמות המוזיקה השונות), ולנסות לחבר צירופי מילים המשיקים לחיי היום-יום כמו ציון בני המשפחה לצד שמותיהם הפרטיים.


תרגום בעבריתמילים באנגלית
אחדOne
שתייםTwo
שלושThree
ארבעFour
חמשFive
ששSix
שבעSeven
שמונהEight
תשעNina
עשרTen
לעבודTo work
לתתTo give
ללמודTo study
לדעתTo know
לקרואTo read
לכתובTo write
בתוךIn
בחוץOut
מתחתUnder
אמאMother
אבאFather
אחותSister
אחBrother
תינוקBaby
ילדהGirl
ילדBoy
אשהWoman
גברMan
חברFriend
מורהTeacher